Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2017 09:49 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Wpłynęły dwie oferty. Jedna nie spełnia wymogów formalnych.

Wybrano ofertę: Agnieszka Bartocha.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadają obywatelstwo polskie.

2.Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska

6.Staż pracy: posiada 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym

7.Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz ustaw związanych z ochroną środowiska.

Wymagania dodatkowe:

1.Praca w administracji samorządowej, państwowej lub wykonywanie opracowań i projektów dla administracji samorządowej, państwowej z zakresu ochrony środowisk
2.Dobra znajomość obsługi komputera
3.Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
4.Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole
5.Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy
6.Umiejętność zarządzania

Zadania wykonywane na stanowisku:

1.Zapewnienie sprawnego działania Wydziału Ochrony Środowiska.
2.Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpadach, ochronie zwierząt, roślin gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, prawa łowieckiego, o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rolnictwa.
3.Analizowanie działalności spółek TESKO i SEWiK pod kątem realizacji zapisów strategii i zawartych umów oraz uzyskiwania efektu ekologicznego.
4.Przygotowywanie projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta, uchwał Rady Miasta Zakopane w zakresie należącym do Wydziału.
5.Przygotowywanie danych do planu budżetu Miasta, zadań rocznych i wieloletnich w zakresie właściwości Wydziału
6.Rozpatrywanie i przygotowywanie materiałów związanych z załatwieniem interpelacji i wniosków posłów, senatorów i radnych.
7.Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i skargi dot. Wydziału oraz informacji publicznej.
8.Organizowanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Wydziału.Informacje dodatkowe :

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016r.poz.902 )oraz podpisane


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska„w terminie do dnia 1grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po dniu 1 grudnia 2016r. nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie