Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2016 15:36 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem.

Wpłynęły trzy oferty, dwie spełniają wymogi formalne, jedna nie spełnia wymogów formalnych.

Przyjęto kandydaturę Natalii Skiepko.

Wymagania niezbędne:

  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
  6. Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymaganie dodatkowe:

  • Posiadanie doświadczenia w zakresie ochrony zabytków
  • Posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • Legitymowanie się dobrą znajomością obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem został szczegółowo określony Porozumieniem z dnia 4 sierpnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miasto Zakopane w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresy właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / Dziennik Urzędowy Województwa Małopol-skiego Nr 579 poz. 4316 / oraz aneksem z dnia 17 czerwca 2015 r. / Dz.U.W.M. z 2015 r. poz. 4543/

Informacje dodatkowe :

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

  • 3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135 ze zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 ze zm.)oraz podpisane .

Termin składania dokumentów
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane - Sekretariat Burmistrza lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) . Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „ Konkurs na Miejskiego Konserwatora Zabytków ”.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po dniu 26 sierpnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnej oferty.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie